Thông tin Ban Lãnh đạo

Ông Vũ Tùng Lâm – Thành viên HĐQT

Sinh năm: 1977

Trình độ: Thạc sỹ Công nghệ thông tin Đại học (Singapore)

Quá trình công tác

* T5/1998 – T5/2000: Nhân viên Marketing Công ty Intel Vietnam

* T12/2010 tới nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettime Holdings